Czym jest?

Terapia pedagogiczna to specjalistyczne działania o charakterze psychologiczno - pedagogicznym, mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania, narażonym na niepowodzenia szkolne lub je przeżywającym, związane zazwyczaj z trudnościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu i innych czynnościach szkolnych. Trudnościom szkolnym często towarzyszą trudności wychowawcze, zaburzenia aktywności, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia relacji społecznych. W ramach zajęć z terapii pedagogicznej w celu eliminowania niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji oddziaływuje się za pomocą środków pedagogicznych na ich przyczyny i przejawy. Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom z zakłóceniami rozwojowymi możliwości wszechstronnego rozwoju.


Na zajęciach terapii pedagogicznej każde dziecko traktowane jest indywidualnie. W oparciu o przeprowadzoną diagnozę pozwalającą poznać przyczyny problemów dziecka, dla każdego przygotowywany jest plan terapii mającej na celu pomóc je wyeliminować. Plan terapii opracowany jest na bazie metod m.in. Cieszyńskiej, Smoleńskiej, Zakrzewskiej, Majchrzak, Bogdanowicz, Sherborne, z zastosowaniem elementów logopedii, bajkoterapii, muzykoterapii, socjoterapii, ergoterapii, arteterapii, terapii zabawą ? przy użyciu nowoczesnych pomocy dydaktycznych, które zachęcą dziecko do działania. Dobór metod pracy i pomocy dydaktycznych podyktowany jest trudnościami jakie ma dziecko.

Dla kogo?

Zajęcia z terapii pedagogicznej wskazane są dla dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym, a w szczególności dla dzieci z:

- grupy ryzyka dysleksji

- trudnościami w czytaniu i pisaniu – w tym z dysleksją i dysgrafią

- trudnościami w nauce matematyki – w tym z dyskalkulią

- trudnościami w przyswojeniu zasad ortografii – w tym z dysortografią

- zaburzeniami mowy

- zaburzeniami koncentracji uwagi

- zaburzeniami emocjonalnymi

- zaburzeniami integracji sensorycznej

- obniżoną sprawnością manualną

- zakłóceniami funkcji wzrokowych i słuchowych

- zaburzeniami orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni

- zaburzoną koordynacją wzrokowo-słuchowo-ruchową

- zaburzoną lateralizacją

- opóźnionym rozwojem psychoruchowym

- nieśmiałością, zamkniętych w sobie

- nadpobudliwością psychoruchową (ADHD)

Cele terapii

- umożliwienie dziecku wszechstronnego rozwoju społecznego i psychicznego

- znalezienie i wyeliminowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz społecznych

- wyrównanie braków w wiadomościach i umiejętnościach

- podniesienie poziomu wiedzy

- eliminowanie deficytów rozwojowych

- stymulowanie i usprawnienie rozwoju funkcji psychomotorycznych

- eliminowanie zaburzeń emocjonalnych

- podniesienie poziomu samooceny

- rozbudzenie pozytywnego nastawienia do nauki i szkoły

UA-49342106-1